DOPRAVA ZDARMA
nad 3 000 Kč
JSME DOVOZCI
rychlé dodání
774 707 287
Po-Pá: 8:00-15:30

Košík
Zpět na blog

Drtiče nejsou zakázané

01 / 02 / 2014 drtiče kuchyňského odpadu

Rozhovor s ředitelem Brněnských vodáren a kanalizací k problematice používání drtičů v ČR, který byl zveřejněn na internetu. Do debaty si dovolím vstupovat a průběžně odpovídat. Mé odpovědi jsou zvýrazněny červeným textem.

Kuchyňské drtiče a jejich vliv na provozování vodohospodářské infrastruktury

Drtiče odpadů jsou u nás v současnosti hitem. Na internetových stránkách najdete širokou nabídku drtičů biologického materiálu pro domácnost, tzv. „kuchyňských drtičů“ za přístupné ceny. S tím, že se jedná o moderní a hygienický způsob odstraňování odpadu z domácnosti – cituji:„… drtič odpadu snižuje celkové množství odpadu, který z domácnosti odchází. Nepatrné částečky potravinového odpadu jsou posléze snadněji zpracovatelné v rozkladných biologických procesech v čistírnách odpadních vod, septikových nádržích nebo v přírodě. Používání drtiče pozitivně ovlivňuje životní prostředí. Na miniaturní částečky rozdrcený odpad se v čistírnách odpadních vod daleko lépe rozkládá …“Pár otázek na toto téma jsme za Vás položili generálnímu řediteli společnosti.

Proč se vodárenské společnosti brání trendu likvidovat domácí odpady pomocí drtičů?

Domácí kuchyňské drtiče jsou zařízením na likvidaci biologického kuchyňského odpadu, který je tvořen potravinovým odpadem vznikajícím při přípravě jídel a také zbytky těchto jídel. Stejný účel však plní i průmyslové drtiče, které se snaží jejich výrobci prodat pro používání v objektech veřejného stravování, jako jsou např. restaurace, vývařovny, hotely, koleje a menzy. Zde přibývají k výše citovaným odpadům ještě papír, plechovky, ale i jiné druhy odpadů…

…hned na začátku musíme vstoupit do jinak velmi pěkného monologu pana ředitele. Ve druhé větě bravurně spojuje dvě naprosto rozdílné záležitosti, a to drtiče v domácnostech a drtiče ve stravovacích zařízeních. Zákon totiž tyto dvě skupiny jednoznačně rozlišuje.

…zpátky k monologu…do drtičů je zakázáno vhazovat výše uvedené pevné odpadky anebo cokoliv neorganického. S tímto si drtič neporadí a může se vážně poškodit…

Výrobci drtičů však zamlčují nebo se aspoň nevěnují otázce, co se děje s rozdrcenými odpady dále…

…správná otázka měla znít, co se děje s organickými odpady po vyhození do popelnice? Jdou na skládku, kam nepatří!

Pravdou totiž je, že výrobci drtičů se touto otázkou zabývají velice seriózně (viz studie na této stránce)

Hlavním naším argumentem proti je, že není možné zaměňovat dřezy, výlevky či záchodové mísy za odpadkový koš či popelnici.

…Rozhodně tyto dvě kategorie nezaměňujeme a považujeme je, stejně jako pan ředitel, za dvě zcela odlišné oblasti…

Výsledné produkty z drtičů…

…nejen z drtičů, všechny organické produkty – tedy cokoliv co teče z WC, umyvadel, sprch, myček, praček…

jsou vnitřními domovními odpady odvedeny do kanalizační přípojky a následně do kanalizační sítě, což způsobuje vážné problémy nejen s následným odvedením odpadních vod touto sítí, ale také při jejich čištění a následném vypouštění do vodních toků. Profily kanalizačních přípojek a kanalizací nejsou dimenzovány pro odpady, vznikající při používání drtičů a mnohde nemají vzhledem ke konfiguraci terénu dostatečný spád…

…pořád se jedná o organické odpady. Organické odpady jsou tvořeny minimálně ze 70ti % vodou – stejně jako lidské exkrementy. Pokud jsou tedy přípojky dimenzovány pro svod lidských exkrementů, jsou vhodné i pro svod jakéhokoliv jiného dostatečně rozmělněného organického odpadu, tento je navíc podrcen na částečky menší než 2mm v průměru…

Je nezbytně nutné si uvědomit, že odpady nejsou totéž, co odpadní vody. Drtiče způsobují zanášení kanalizace usazenými pevnými látkami, na které se váží zejména tuky…

…do drtičů je zakázáno vylévat tuky a oleje. Je naivní myslet si, že tuky a oleje do odpadu vylévají pouze uživatelé drtičů. Zde je potřeba osvěta obyvatelstva, protože běžný ovčan obvykle vůbec netuší, jak má s použitými oleji nakládat. Mnohem větším problémem jsou zde některé restaurace tzv fast food, které do odpadu vylévají doslova barely použitého oleje…

…což způsobuje, že především kanalizační přípojky mohou mít omezenou průtočnost až do úrovně plné neprůtočnosti. Co taková skutečnost může v nemovitosti napáchat, je snad každému zcela zřejmé.

… V tomto s Vámi souhlasíme – oleje a tuky do kanalizace rozhodně nepatří…

Výrobci však uvádí, že drtiče se v zahraničí, a to i v nejvyspělejších státech světa, jako jsou např. i USA či Velká Británie, používají.

Výrobci a prodejci drtičů skutečně uvádí, že úroveň pronikání drtičů na trh v přímořských státech...

ani USA ani Velká Británie nejsou pouze přímořskými státy…

…se pohybuje v řádu až desítek procent, ale to hovoří o státech, kde není organizován sběr a likvidace odpadů jiným způsobem…

…opravdu? Doporučuji prostudovat si dostupné informace na internetu. Většina těchto firem se svými postupy a metodami netají, zveřejňuje je na internetových stránkách (přece jen jsou to veřejně obchodovatelné společnosti – stejně jako ty v ČR) a obvykle je to zajímavé počtení. Pokud vycházím z osobní zkušenosti, recyklace je např. na Floridě v USA (kde jsem žil deset let) na velmi vysoké úrovni. Drtiče odpadu jsou tam využívány jako levný a ekologický způsob přepravy bioodpadů do jímek k dalšímu zpracování. Tedy výroby bioplynu a hnojiva…

Kanalizační stoky, a to i v ulicích běžné občanské zástavby pak mají profily až 2 m a jimi přepravovaný odpad, byť ve formě emulzí, končí v moři…

…tvrdit takové nesmysly je opravdu scestné pane ŘEDITELI brněnských vodáren a kanalizací. Nežijeme v 15. století. V moři se nelikviduje odpad snad už ani v rozvojových zemích, natož v USA a Velké Británii. Opravdu nechápu, že jste se pod tento článek podepsal. Jen proto, že jste ředitel velkého podniku, neznamená, že můžete veřejně šířit lži a dezinformace…

Naše republika tuto výhodu nemá, přesto odborná literatura uvádí, že za 10 let marketingu v oblasti pronikání drtičů na náš trh bylo v Praze již cca 0,8 % domácností drtiči domovních odpadů vybaveno. K zamyšlení však stojí, že v německy mluvících zemích, které jsou v oblasti odkanalizování na světové špičce (a naše republika s nimi drží krok)… opravdu?, také není používání drtičů dovoleno nebo alespoň není doporučováno.

Dále je nutno podotknout, že kanalizační sítě měst a obcí České republiky, včetně čistíren odpadních vod, jsou vodohospodářská díla a při jejich provozování platí naprosto jiná právní úprava předpisů než pro nakládání s odpady. Odpady se v ČR historicky likvidují naprosto odlišně…

…naštěstí už nežijeme v historii a naštěstí už nepočítáme na počitadlech a naštěstí už nebydlíme v jeskyních. Taky nejezdíme v žigulíku a ve Š 100. Říkáme tomu pokrok…

a do vodohospodářských zařízení se nesmí dostat. V městě Brně je nejvyšším předpisem určujícím kvalitu produkovaných odpadních vod vypouštěných do kanalizace „Kanalizační řád města Brna“…

…naštěstí je tomuto řádu nadřazen tzv. vodní zákon, který se o drtičích vůbec nezmiňuje, podobně jako je Školnímu řádu každé školy nadřazen školní zákon vydaný ministerstvem školství. Vodní zákon tj. § 38 zák.č. 254/2001 Sb. určuje množství pevných látek vypouštěných zpět do vodních toků, o odpadních vodách vypouštěných obyvatelstvem se vůbec nezmiňuje.

Tímto předpisem je používání drtičů výslovně zakázáno, a to už 15 let…

…ano, dnes je tento „zákaz“ uveden ve všech kanalizačních řádech všech kanalizačních společností v ČR. To je to jediné, čeho vodovodní a kanalizační společnosti dosáhly, a to i se svým lobbingem a kontakty na nejvyšších místech. Proč čtenářům neřeknete, jak jste si tento „zákon“ prosadili, i když je v přímém rozporu se zákonem na ochranu spotřebitele a se samotným vodním zákonem?

Tyto zákony mají konečného spotřebitele chránit před zneužíváním monopolního postavení organizacemi typu ČEZ, RWE, ČD, Dalkia, BVaK, OVaK atd. Protože tyto společnosti vlastní sítě, přístupové cesty, mají přirozený monopol.

Prvním krokem bylo rozbití monopolu Českého telekomu v 90tých letech. Následovaly České dráhy, ČEZ, RWE. Dodavatelé vody a zpracovatelé odpadních vod jsou zatím ve stínu a možná to tak i zůstane. Potom ale potřebujeme silné zákony, které mohou zabránit zneužívání jejich monopolního postavení, účtování přemrštěných cen a diktování podmínek, co si můžu a nemůžu doma pod dřez připojit…

Přesto prodejci dál drtiče nabízejí a prokazují se potvrzením o tzv. „shodě“ od ministerstev zemědělství a životního prostředí, žádný z nich však nedosáhl souhlasu jejich používání od provozovatele vodohospodářské infrastruktury v městě Brně, kterým jsou Brněnské vodárny a kanalizace, a.s…

…máte pravdu, s vámi nehne ani armáda tanků, tak jste si svým monopolem jisti…

Pokud by drtič kuchyňských odpadů byl uváděn jako svým způsobem předčistící zařízení, jednalo by se již o vodohospodářské dílo, u něhož je nutno doložit souhlas tohoto provozovatele, jak je u prodeje všech zařízení vodohospodářského charakteru zákonnými předpisy uloženo…

…drtič není považován za předčistící zařízení ani vodohospodářské dílo. Jedná se o spotřebič, stejně jako je pračka nebo myčka. Proto ono potvrzení o shodě..

Jestliže tyto podmínky výrobce nesplňuje a prodejci přesto výrobky nabízejí, nabízí se otázka, zda se nejedná o klamavou reklamu a není tím porušován zákon na ochranu spotřebitele…

…mlžíme, mlžíme, to umíme skvěle. Odvedeme pozornost úplně jinam, klamavá reklama, zákon na ochranu spotřebitele, milionové pokuty… bu bu bu…ty ty ty…ty to budeš platiti…

Drtič jako spotřebič je homologován pro prodej na českém trhu, splňuje všechny požadavky pro legální prodej na území Evropské unie včetně České Republiky. Z prodeje odvádíme DPH, daň z příjmu, recyklační poplatek a všechny ostatní poplatky, co jich v ČR je. Dokonce na spotřebič zákazník dostane legální záruční lhůtu.

Takže Vaše stanovisko je striktně NE! Co když si však někdo přesto drtič do své nemovitosti nainstaluje?

Zaprvé si takový občan musí být vědom toho, že porušuje právní řád, se všemi s tím spojenými důsledky. Pokud si přesto někdo svou domácnost drtičem domovního odpadu se zaústěním do kanalizace vybaví, měl by vědět, že odpadní vody jsou u producentů (včetně obyvatelstva) analyzovány na jednotlivé druhy znečištění. Tyto jsou stanoveny i pro skupinu všeobecnou, která platí mimo jiné i pro tzv. „obyvatelstvo“. Při havárii většího charakteru je možno dohledat zdroj havárie i v této skupině a za pomoci speciální techniky vytipovat zdroj znečištění s následným uplatněním postihu…

…Je zarážející, že se kanalizace tak vehementně brání nárůstu organického odpadu v odpadních vodách, ale nemají problém s tunami chemikálií, které obyvatelstvo produkuje jen samotným používáním pracích prášků a přípravků do myček…

Pokud by však došlo k legislativní úpravě, bránilo by ještě něco možnosti drtiče domovního odpadu používat? Pak by bylo jejich používání legální?

Opět musím zopakovat, že je nepřijatelné, aby byly, i z hlediska budoucnosti, zaměňovány způsoby nakládání s běžně znečistěnými odpadními vodami za likvidaci odpadů z domácností, se kterými by bylo možné nakládat podstatně efektivnějším a životnímu prostředí šetrnějším způsobem…

…všechny studie potvrzují, že nejefektivnějším a k přírodě nejšetrnějším způsobem likvidace domácího bioodpadu je jeho rozmělnění pomocí drtičů. Dále pak využití stávajících kanalizačních sítí k přepravě tohoto tekutého bioodpadu k dalšímu zpracování.

Nebo si někdo opravdu myslí, že svážení tohoto odpadu nákladními auty je ekologicky šetrné a efektivní? Jen si představte všechnu manipulaci, potřebu dalšího personálu a zápach kolem těchto speciálních kontejnerů (které ještě ani v ČR nemáme). Představte si všechna ta nákladní auta, která budou tento odpad svážet, prostory, kde se bude zpracovávat, personál, který se o toto bude starat…

Problém není ani tak v legálnosti používání drtičů…

…takže drtiče je možno legálně používat?…

,ale v odpovědnosti a zdravém rozumu…

…ano, zdravý rozum a ochota ke změnám, to nám tady chybí, nejlépe ať nám tady nikdo netahá nějaké novinky z Ameriky, my si to tady děláme po svém už padesát let a všechno nám skvěle funguje…

Například v městě Brně je cca 1 200 km kanalizací a asi 40 000 kanalizačních přípojek, z toho je cca 9 500 těchto přípojek od průmyslových producentů. Při čištění stok a dešťových vpustí je ročně vytěženo zhruba 100 t odpadů, zejména sedimentů, tj. i látek, vznikajících z drtičů domovního odpadu. Ročně je z procesu čištění odpadních vod v ČOV Brno-Modřice likvidováno cca 8 800 t stabilizovaného kalu (100% sušina), 2 600 t písků a štěrků…

…tak tady se asi shodneme, že štěrk a písek asi nejsou produktem drtičů…

a 1 150 t materiálu, zachyceného na česlích při vtoku do čistírny. Jen toto nakládání s odpady přijde naši společnost a tím samozřejmě obyvatele města na 25 miliónů korun ročně. Tato suma by se pochopitelně při povolení používání drtičů podstatně zvýšila, což by mělo dopad na výši stočného. Objem kalů by vzrostl téměř na dvojnásobek…

…pokud všechny potraviny beze zbytku zkonzumujeme, dostanou se do odpadu tak jako tak. Uvedené zdvojnásobení kalů je velmi přehnané, například u domácích jímek se po připojení drtiče odpadu zvýší množství pevných látek v jímce o cca 4%). Pravdou nicméně je, že se v ČR jídlem ohromně plýtvá.

Při používání drtičů by velmi pravděpodobně došlo k látkovému přetížení ČOV s následným zhoršením kvality vypouštěné vody do řeky Svratky a tím ke zhoršování životního prostředí. Úprava technologií v ČOV, které vycházejí zásadně z principů biologického odbourávání znečištění, by si vyžádala extrémně vysoké náklady na pořízení i provoz, nesrovnatelné s náklady současného způsobu likvidace komunálního odpadu…

…jinými slovy, bráníme se jakýmkoliv investicím do současného zastaralého systému, který jsme „historicky“ zdědili po předchozím systému…

Opakovaně si připomínejme, že „voda je život“. Myslíme však vždy přitom tu vodu čistou. Z vody znečištěné nemůže být ani ten život kvalitní a zdravý. Udržme zdravý rozum a neznečišťujme vodu obecně jen za cenu pohodlí…

…takže bioodpad dále vyhazujme do popelnic, nechme jej vyvézt na skládku, kde bude hnít a dále znečišťovat životní prostředí. Při tomto rozkladu na skládce vzniká metan, plyn který je 21x škodlivější pro ozónovou vrstvu než CO, kterým úspěšně oteplujeme planetu. Přitom metan, pokud je zachycen v jímkách, může být spalován v turbíně a produkovat elektrickou energii. Tohle přece není špatné řešení, co myslíte? Pravda bude to chtít nějaké investice, ale snad by na to šla vyčlenit nějaká ta dotace z EU fondů…

A co říkají paragrafy:

Odpady vznikající používáním domácích drtičů kuchyňských odpadů nejsou odpadními vodami ve smyslu § 38 zák.č. 254/2001 Sb. vodního zákona…

…tento zákon se o drtičích vůbec nezmiňuje…

Producenti těchto odpadů jsou povinni postupovat podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Jejich případné vypouštění do kanalizace pro veřejnou potřebu je porušením povinností vyplývajících z obou výše citovaných zákonů a také porušením podmínek a limitů…

…opět je zde potřeba rozdělit uživatele na domácnost a gastro provozy. Běžná domácnost nemá šanci tyto limity NIKDY překročit. U gastro provozů je situace trochu jiná, ale zde je možné se s kanalizacemi domluvit na navýšení limitů a potažmo plateb za zvýšené množství pavných látek ve vypoštěných vodách…

…kanalizačního řádu příslušného provozovatele a povinností ze zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a změně některých zákonů. Případné sankce mohou dosáhnout pokuty až ve výši 5 mil.Kč v závislosti na uplatněném zákoně a osobě pachatele…

…bu bu bu… přiznáváme, že používání drtičů není nelegální, ale postrašit pořádnou pokutou vás můžeme. Jsme totiž váš jediný dodavatel vody, takže si děláme co se nám zlíbí, máme totiž MONOPOL!!! Konec článku

A nyní inspirativní zkušenost z města Milwaukee, v „přímořském“ státě Wisconsin v USA. (Jen pro ty, kterým se nechce dívat do mapy, Wisconsin leží téměř uprostřed USA na břehu sladkovodního jezera Michigan. Z tohoto jezera město odebírá pitnou vodu do vodovodního řadu. Je tedy nemyslitelné, aby město své splašky vypouštělo do jezera.) Čtěte více